Over privacy

Deze privacyverklaring is opgesteld om informatie te geven over hoe met gegevens wordt omgegaan.

Wildernest
Wildernest is het bedrijf van Ankie Teurlinx en gevestigd in Oosterhout. In opdracht van organisaties of particuliere deelnemers en coachees, biedt Wildernest sessies, workshops en trainingen aan. Daarnaast is Ankie Teurlinx op tijdelijke ZZP / ad interim basis voor projecten binnen organisaties beschikbaar. In het kader van de dienstverlening, worden gegevens door Wildernest verwerkt.

Persoonsgegevens
Wildernest verkrijgt persoons- en contactgegevens rechtstreeks van de opdrachtgever; deelnemer of coachee. De gegevens worden verstrekt per e-mail; telefoon, Whatsapp, LinkedIn en via de website van Wildernest. Deze gegevens worden gebruikt om hen praktische informatie te geven over de opdracht; sessies; training of workshop. Na afloop van een sessie; training of workshop wordt toestemming gevraagd om de gegevens te gebruiken om hen te informeren. Tevens verwerkt Wildernest persoonlijke gegevens van coachees in het intakegesprek en het coachtraject. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het coach proces.

De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de dienstverlening en zakelijke afhandeling van Wildernest. Ankie Teurlinx is de enige persoon die de gegevens verwerkt. Er zijn geen andere medewerkers die gegevens kunnen inzien of verwerken. 

Wildernest verwerkt de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Motivatie van deelname en/of coachvraag
 • Informatie waar men Wildernest heeft gevonden
 • Overeenkomsten en evaluatieformulieren
 • Reviews
 • Gespreksnotities, verslaglegging en gemaakte opdrachten.

Foto’s
In enkele gevallen worden foto’s gemaakt voor de website of communicatiemiddelen van Wildernest. Deelnemers wordt expliciet gevraagd om hun schriftelijke toestemming daarvoor te geven.

Samenwerkingen
Wildernest werkt in sommige gevallen samen met andere ZZP-ers. Wanneer een opdracht wordt uitgevoerd in samenwerking met een samenwerkingspartner, worden noodzakelijke NAW-gegevens van deelnemers met hen gedeeld ten behoeve van de uit te voeren opdracht.

Doeleinden
Wildernest verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve werkzaamheden en facturering;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing en communicatie;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden: verwerking
In het kader van de dienstverlening kan Wildernest persoonsgegevens uitwisselen met specifieke hier genoemde derden. Wildernest kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden: de IT-leverancier van de website, het financieel administratiekantoor en de systemen Whatsapp (versturen/ ontvangen berichten) en LinkedIn. Bij deze derden zijn uw gegevens door minimaal één sterk wachtwoord beschermd. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de genoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Wildernest aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Wildernest zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen, tenzij met uw expliciete toestemming.

Hoe lang gegevens bewaard worden
Wildernest zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Wildernest zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Uw rechten
U heeft het recht om Wildernest een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Wildernest verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar Wildernest, Ankie Teurlinx.

Cookies
De website van Wildernest gebruikt uitsluitend cookies voor het functioneren van de veiligheid. Er worden geen cookies gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen. De privacy van klanten wordt door Wildernest gerespecteerd conform de wet AVG. 

Oosterhout, 2019